Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: obec Uzovské Pekľany (podľa §6 odst.1 písm.b) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Dátum Obsah VO Prílohy
28.09.2019 Multifunkčné ihrisko
5 detaily VO