Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: obec Uzovské Pekľany (podľa §7 odst.1 písm. b) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Výzva na predkladanie ponúk - Vyhliadková veža

Výzva na predkladanie ponúk zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ďalej len ZVO“)

Názov zákazky: Vyhliadková veža – Uzovské Pekľany
Identifikácia verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1, písm. b) ZVO: Názov: Obec Uzovské Pekľany
Zastúpený: Marek Gruška, starosta obce
Adresa: Uzovské Pekľany 68, 082 63 Uzovské Pekľany
IČO: 00327930
DIČ: 2020732307
e-mail: ocupeklany@gmail.com
Telefón: +421 514594217
Mobil: +421 911586704

Predmet zákazky: Vyhliadková veža – Uzovské Pekľany

Druh zákazky: Stavebné práce

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: požaduje sa predložiť ponuku na celý predmet zákazky

viac informácií v prílohe ...

Prílohy

PDF Príloha: VO - Vyhliadková veža [ formát: PDF veľkosť: 308,10KB ]