Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: obec Uzovské Pekľany (podľa §7 odst.1 písm. b) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Multifunkčné ihrisko