Pozvánka

   

OBEC UZOVSKÉ PEKĽANY

OBECNÝ ÚRAD, 082 63  Uzovské Pekľany 68

 

 

P O Z V Á N K A

 

v súlade § 12 , ods. 1, 3.veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Uzovské Pekľany, ktoré sa uskutoční dňa 23. novembra 2022 (streda) o 17.00 hodine na Obecnom úrade v Uzovských Pekľanoch

 

Návrh programu ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva:

 

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali 29.10.2022

4. Odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva

5. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom

6. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

7. Vystúpenie novozvoleného starostu

8. Schválenie programu a overovateľov zápisnice (ustanovujúceho zasadnutia OcZ)

9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zastupovať starostu obce

10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia OcZ v prípadoch podľa §12ods. 1 a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

11. Zriadenie komisií, voľba ich členov a predsedov

12. Rôzne

13. Záver

 

 

 

 

 

                                                            Marek Gruška

                                                            starosta obce

vložené: 21.11.2022