Výberové konanie na miesto Terénneho sociálneho pracovníka

OBEC Uzovské Pekľany, Uzovské Pekľany 68, ocupeklany@gmail.com

 

vyhlasuje

výberové konanie na miesto Terénneho sociálneho pracovníka

prostredníctvom NP Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK II

od 15.08.2020

 

Požiadavky na uchádzača:

  1. vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore sociálna práca alebo

  2. vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore sociálna práca v prípade, že k 1.1.2015 uchádzač  vykonáva odbornú činnosť, na ktorú sa vyžaduje ukončené VŠ vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore sociálna práca

  3. vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore psychológia, právo, sociálne služby, právo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takomto vzdelaní podľa osobitného predpisu a súčasne k 1.1.2015 uchádzač  vykonáva odbornú činnosť, ktorá charakterom zodpovedá sociálnej práci podľa zákona 219/2014 Z.z. 

Terénny sociálny pracovník

• aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie jednotlivcov a rodín so sociálnymi problémami v rámci cieľovej skupiny,

• posudzovanie životnej situácie osôb v kontexte ich sociálnych vzťahov,

• poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a podpora pri zabezpečovaní sociálnej služby,

• poskytovanie sociálnej intervencie a plánovanie procesu riešenia sociálneho problému,

• individuálny a skupinový poradenský proces,

• sprostredkovanie kontaktu s aktérmi v spoločenskom prostredí, ktorých sa týka daný sociálny problém,

• poskytovanie pomoci pri riešení problémových záležitostí, vrátane koordinácie potrebných sociálnych, pedagogických, psychologických, zdravotných a iných služieb v záujme klienta,

• krízová intervencia,

• evidencia priamej prípadovej práce,

• zber dát v lokalite, v spolupráci s RK.

PRIHLÁŠKU DO VK A PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS DORUČIŤ DO 27.7.2020 DO 12:00 HOD. poštou, emailom alebo osobne do podateľne obecného úradu.

 

vložené: 13.07.2020

PDF Príloha: Výberové konanie [ formát: PDF veľkosť: 602,80KB ]