Obci Uzovské Pekľany bola schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Investičná priorita 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach, Špecifický cieľ 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v rannom detstve.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020- 003789, zverejnená v Centrálnom registri zmlúv 15.12.2020 s účinnosťou od 16.12.2020.

Primárnym cieľom projektu je zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu detí v predškolskom veku s dôrazom na deti z marginalizovanej rómskej komunity v obci Uzovské Pekľany. Predkladaný projekt rieši výstavbu novej budovy materskej školy za účelom rozšírenia a presunutia kapacity existujúcej materskej školy/elokovaného pracoviska v obci Uzovské Pekľany. Výsledkom hlavnej aktivity bude 1 nová budova predškolského zariadenia s kapacitou 40 detí a min. počtom 12 detí z marginalizovanej rómskej komunity. Súčasná situácia v predškolskom vzdelávaní detí z rómskej komunity je v obci alarmujúca. Deti sú vo veľmi malom rozsahu zapojené do predškolskej prípravy a v obci vyrastá generácia detí, ktorá nevie zvládnuť požiadavky základnej školy a ďalšieho vzdelávania. Materská škola v Uzovských Pekľanoch je jediným školským zariadením, kde je deťom v ranom veku zabezpečované predprimárne vzdelávanie a starostlivosť. Súčasná kapacita školského zariadenia je 23 miest, ktorá je nepostačujúca. Rozšírenie kapacity existujúcej budovy nie je možné, nakoľko ide o budovu, ktorá nie je vo vlastníctve obce, je vyše 100-ročná a zastaraná, energeticky je vysokonáročná a nie je vhodná na ďalšie rozširovanie. Rozšírenie a rekonštrukcia existujúcej budovy by bola finančne náročnejšia ako výstavba nového zariadenia. Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a priama práca s komunitou sú sekundárne ciele pre naplnenie priorít v rámci potrieb komunitnej práce. Realizácia projektu je predpokladaná v časovom horizonte 05/2019 (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity) - 11/2022.

Realizáciou projektu budú naplnené tieto merateľné ukazovatele:

  • Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl – 40 osôb
  • Počet postavených predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK – 1
  • Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl - 12.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu hlavnej aktivity projektu 484 011,05 EUR.

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 459 810,50 EUR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.