Výbor

 
Predseda:                    Monika Kuchárová, Uzovské Pekľany 113 
 
Podpredseda:              Ladislav Hrubý, Uzovské Pekľany 112
 
Členovia:                      Kvetoslava Korineková, 082 63 Jarovnice 138
 
                                     Andrej Ondík, Uzovské Pekľany 110
 
                                     MUDr. Ladislav Varhoľ,  Uzovské Pekľany 18

 

DOZORNÁ RADA:

Členovia:    Daniel Adam, Juraj Kvašňák, Tomáš Ondík

 

                                              

 

 

 
 
   
 
 
                                   

 

          

Smernica

 
Smernica na nakladanie s finančnými prostriedkami na depozitnom účte PS Uzovské Pekľany.
 
Prostriedky na depozitnom účte PS budú slúžiť výhradne na úhradu nákladov pre nových členov, ktorých podiel ešte nebol vyplatený. Prostriedky ostanú na účte po dobu 3 rokov. Po troch rokoch zvyšok prostriedkov sa použije ako rezerva na pestovnú činnosť PS.
 
V Uzovských Pekľanoch, 31.1.2014
 
Smernica PS Uzovské Pekľany na prídel a predaj dreva na rok 2014
 
 
1.  Palivové drevo len pre členov za každých i začatých 1 000 m2 – 0,6 m3 za 
     8,50 Eur, až od podielu nad 100 m2.
2.  Drevo na porez pre členov – za aktuálnu trhovú cenu s podmienkou, že jeho 
     ťažba bude zahrnutá v LHP.
3.  Palivové hrubie pre členov – 2,5 Eur za 1 prm. Pri nezaujme členov aj 
     pre cudzích v cene 5,­ Eur za 1 prm. 
     Breza 5,­ Eur za 1prm pre členov spoločenstva najviac však do výšky 10 prm 
     na 1 rok.
 
V Uzovských Pekľanoch, 31.1.2014

Prílohy na stiahnutie